Obniżanie składek zdrowotnych do kwoty zaliczki na podatek

Sytuacje, gdy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przekracza wartość zaliczki na podatek dochodowy są dość częste. Wówczas wartość tejże składki odlicza się od wskazanej zaliczki. Najczęściej dotyczy do osób z niskimi zarobkami.

Obniżanie składek zdrowotnych do kwoty zaliczki na podatek

Obliczanie składek

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest wartość wynagrodzenia brutto. Kwotę pomniejsza się o wysokość składek, które finansuje sam ubezpieczony. Ich wymiary prezentują się następująco: ubezpieczenie emerytalne – 9,76%, rentowe – 1,5% wymiaru, chorobowe – 2,45% wymiaru. Uzyskaną kwotę odejmuje się następnie od przychodu, czyli podstawy wymiaru składek. Najważniejszy przy tym jest fakt, że takie zasady obowiązują wyłącznie pracowników, których przychód nie przekroczył 30-krotności wymiaru składek. Ponadto osoba ta nie może uzyskiwać przychodów wyłączonych z oskładkowania. Zasadniczo składka na ubezpieczenie zdrowotne składa się z dwóch elementów: części odliczanej od podatku, wynosi 7,75% podstawy składki i części nieodliczanej od podatku w wysokości 1,25%. Tę drugą część opłaca pracownik, z własnych środków. Przy wyliczeniach tego rodzaju nie stosuje się żadnych zaokrągleń.

Kiedy obniżyć składkę do wysokości zaliczki?

Powyższe zasady reguluje art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl zawartych w niej przepisów wyższy wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotnej podlega obniżeniu do wysokości samej zaliczki. Tę kwotę przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych należy znać wysokość kosztów uzyskania przychodów. Niezbędna jest ponadto wiedza o zastosowaniu ewentualnej kwoty wolnej od podatku. W każdym przypadku obowiązkowe jest zadbanie o prawidłowe sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej. W tym celu wypełnia się raport miesięczny pracownika na druku ZUS RCA, w jednym z pól uzupełnia się wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości obniżonej do wysokości zaliczki.