Nowość wynalazku i wzoru użytkowego – co to oznacza?

Wynalazek i wzór użytkowy zgłaszane do Urzędu Patentowego RP w celu objęcia ich stosowną ochroną muszą sprostać określonym wymogom. Jeden z nich dotyczy nowości patentu i wzoru. Co to oznacza w praktyce i jakie znajduje odniesienie w obowiązujących w Polsce przepisach?

Jakie warunki muszą spełniać wynalazek i wzór użytkowy?

Zarówno wynalazek, jak i wzór użytkowy, które mają zostać objęte ochroną patentową, powinny spełniać kilka ważnych warunków. Wymagane jest, aby wynalazki posiadały poziom wynalazczy niewynikający w sposób oczywisty ze stanu techniki oraz nadawały się do zastosowań o charakterze przemysłowym. Jeżeli natomiast chodzi o wzory użytkowe, to stawiane im kryteria są prawie takie same, jak ma to miejsce w przypadku wynalazków – różnica jest taka, że wzór użytkowy nie musi posiadać poziomu wynalazczego. W obu wymienionych powyżej sytuacjach stawiany jest ponadto wymóg nowości.

Nowość wynalazku i wzoru użytkowego – co kryje się za tym wymogiem?

Nowość w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych jest interpretowana nieco inaczej, aniżeli nowość w powszechnym rozumieniu tego słowa. Twórcy wynalazków oraz wzorów użytkowych powinni bezwzględnie pamiętać o tym, aby przed złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego RP nie ujawniać rezultatów swojej pracy – zasada nowości zostaje wówczas przekreślona. To z kolei może skutkować odrzuceniem wniosku o objęcie ochroną wynalazku lub wzoru użytkowego. Przy tej okazji pojawia się istotna uwaga. Otóż ujawnienie odnosi się również do rozwiązań, które zostały wcześniej zgłoszone do ochrony, co wyszło na jaw dopiero w procesie rejestracji.

Nowość wynalazku i wzoru użytkowego – co to oznacza?

Nowość wynalazku i wzoru użytkowego – co na to przepisy?

Nowy wynalazek lub wzór użytkowy to taki, który nie jest częścią stanu techniki. Warto więc wiedzieć, czym jest stan techniki w rozumieniu przepisów. W rachubę wchodzi tutaj Ustawa Prawo własności przemysłowej. Stanowi ona, co następuje:

  •   „Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób”,
  •   „Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie”.

Nowość wynalazku i wzoru użytkowego – czy da się ją zabezpieczyć?

W celu spełnienia wymogu nowości wzoru użytkowego lub wynalazku trzeba przede wszystkim mieć na względzie aspekt ujawnienia. Chcąc się skuteczniej zabezpieczyć w tym kierunku, można wprowadzić w firmie politykę poufności i egzekwować jej przestrzegania zarówno od szeregowych pracowników, jak i od kadry kierowniczej. Warto też zasięgnąć w tej sprawie porady rzecznika patentowego, który specjalizuje się w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Artykuł powstał we współpracy z: kancelaria patentowa Kraków.